Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Nefret, dostępny pod adresem nefret.pl, jest prowadzony przez NEFRET – inż. Jerzy Adamczyk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Witoszyńskiego 6/7, 03-983 („Sprzedawca”).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Nefret.

2. ZASADY ZAKUPÓW

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2.2. Ceny towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w dni robocze.

2.4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

2.5. Umowa sprzedaży uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

3. WYSYŁKA I PŁATNOŚCI

3.1. Towary wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

3.2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: a) Płatność przy odbiorze.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny.

4.2. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w instrukcji odstąpienia od umowy.

5. REKLAMACJE I GWARANCJE

5.1. Produkty sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją, obowiązującą na terenie Polski.

5.2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy na adres e-mail: reklamacje@nefret.pl lub pocztowo, na adres siedziby firmy.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zawartych umów sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozstrzygane najpierw drogą mediacji, z zastrzeżeniem prawa Klienta do skierowania sprawy do sądu powszechnego.

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu ich publikacji.

8. KONTAKT

8.1. Kontakt z Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@nefret.pl lub pocztowo, pod adresem siedziby firmy.

Data ostatniej aktualizacji: 28 maja 2023 r.